🔹️Purim                          14 Adar 5782

🔹️Pesach                        15- 22 Nisan 5782

🕯Yom HaShoah           27  Nisan 5782

🔹️Lag B'Omer               18 Iyyar 5782

🔹️Shavuot                      6-7 Sivan 5782

🔹️Tisha B'Av                      9 Av 5782

🔹️Rosh Hashanah       1-2 Tishrei 5783

🔹️Yom Kippur               10 Tishrei  5783

🔹️Sukkot                       15- 21 Tishrei 5783

🔹️Shimi Atzeret           22 Tishrei  5783

🔹️Simchat Torah         23  Tishrei  5783

🔹️Chanukah                 25  Kislev - 2 Tevet 5783